Lý 11

Lý 11

STT Tên bài học Loại bài học
1 Dòng điện trong chất điện phân Lý thuyết
2 Hiện tượng cảm ứng điện từ Lý thuyết
3 Kính hiển vi Lý thuyết
4 Lăng kính Lý thuyết
5 Ghép các nguồn điện thành bộ Lý thuyết
6 Bài kiểm tra số 1 Kiểm tra trắc nghiệm
7 Bài kiểm tra số 2 Kiểm tra trắc nghiệm

Thành viên đề tài

21-04-2018

7

14

Đăng ký
© E-LEARNING Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Hiển thi tốt với trình duyệt FireFox 55.0+