Hoá 10

Hoá 10

STT Tên bài học Loại bài học
1 Axit sunfuric và muối sunfat Lý thuyết
2 Tốc độ phản ứng hoá học Lý thuyết
3 Hoá trị và số oxy hoá Lý thuyết
4 Liên kết ion Lý thuyết
5 Phản ứng oxy hoá khử Lý thuyết
6 Bài kiểm tra số 1 Kiểm tra trắc nghiệm
7 Bài kiểm tra số 2 Kiểm tra trắc nghiệm

Thành viên đề tài

21-04-2018

7

18

Đăng ký
© E-LEARNING Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Hiển thi tốt với trình duyệt FireFox 55.0+