Hoá 11

Hoá 11

STT Tên bài học Loại bài học
1 Silic và hợp chất của silic Lý thuyết
2 Mở đầu về hoá học hữu cơ Lý thuyết
3 Phân bón hoá học Lý thuyết
4 Phenol Lý thuyết
5 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Lý thuyết
6 Bài kiểm tra số 1 Kiểm tra trắc nghiệm
7 Bài kiểm tra số 2 Kiểm tra trắc nghiệm

Thành viên đề tài

21-04-2018

7

7

Đăng ký
© E-LEARNING Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Hiển thi tốt với trình duyệt FireFox 55.0+