Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

ĐỀ MINH HỌA


KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: Hóa học - Lớp 12

Thời gian làm bài: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh:………………………………………………. Lớp:………………………….

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H =1; Li =7; C = 12; N=14; O =16; Na =23; Mg =24;

Al = 27; S = 32; Cl=35,5; K =39; Fe =56; Ag =108; Ba =137;

 

  I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)             

Câu 1. Kim loại nào sau đây không thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. K.                               B.Ag.                           C. Cu.                                D. Fe.

Câu 2. Kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm?

   A. Na.                             B. K.                             C. Ba.                                D. Li.

Câu 3.Hỗn hợp muối nào sau đây của kim loại kiềmđược dùng sản xuất thủy tinh lỏng làm chất chống cháy ?

A. Natri cacbonat và kali cacbonat.                      B. Natri hiđrocacbonat và kali hiđrocacbonat.

C. Natri hiđroxit và kali hiđroxit.                         D.Natri silicat và kali silicat.

Câu 4. Trong bảng tuần hoàn, kim loại Mg thuộc

A. chu kỳ 4 nhóm IA.      B. chu kỳ 3 nhóm IIA. C. chu kỳ 4 nhóm IIA.      D. chu kỳ 3 nhóm IA.

Câu 5. Kim loại Mg tác dụng với dung dịch axit nitric loãng tạo ra

A. Mg(NO3)2.                  B. Mg(OH)2.                 C. MgO.                            D. MgNO3

Câu 6. Thành phần chính của thạch cao là

A. canxi oxit.                   B. canxi cacbua.            C. canxi sunfat.                 D.canxi cacbonat

Câu 7. Một mẫu nước có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, Cl- , SO4-. Mẫu nước này thuộc loại

A. nước mềm.                                                       B.nước có tính cứng vĩnh cửu.

C. nước có tính cứng tạm thời.                            D. nước có tính cứng toàn phần.

Câu 8.Kim loại Al không phản ứng với dung dịch chất nào sau đây?

 A. HNO3 loãng.             B. dung dịch NaOH.    C. Cr2O3 đun nóng.           D. H2SO4 đặc, nguội.

Câu 9. Phèn chua không chứa hợp chất

A. Na2SO4.                      B. K2SO4.                     C. Al2(SO4)3.                     D.H2O.

Câu 10. Kim loại có màu trắng xám, dẫn điện tốt và có tính nhiễm từ là

   A. Mg.                            B. Al.                            C. Fe.                                 D. Cr.

Câu 11. Ở nhiệt độ thường, sắt không tác dụng với dung dịch chất nào sau đây ?

A. HCl.                            B. KOH.                       C. HNO3.                          D.CuSO4.

Câu 12. Cho dung dịch FeCl2 tác dụng với dung dịch NaOH không có O2 thu được

A. Fe2O3                          B. FeO                          C. Fe(OH)3                        D. Fe(OH)2

Câu 13. Trong công nghiệp sản xuất gang, khử hoàn toàn Fe2O3 theo phương trình phản ứng:

CO + Fe2O3 X + CO2. Chất X là

A. FeO

B. Fe

C. Fe3C

D. Fe3O4

Câu 14. Crom phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, đun nóng thu được sản phẩm khí màu nâu đỏ là

A. N2                               B. N2O                          C. NO2                              D.NO.

Câu 15. Hợp chất của crom nào sau đây vừa có tính oxi hóa và vừa có tính khử ?

A. CrO3.                          B. K2CrO4.                    C. Cr(OH)3.                       D. Cr2O3.

Câu 16. Chất khí thoát ra từ xác chết động vật, núi lửa … có mùi trứng thối, gây ô nhiễm không khí là

A. H2S.                            B. SO2.                          C. NH3.                &

STT Tên bài học Loại bài học

Đặng Ngọc Tình

20-04-2021

0

0

Đăng ký
© E-LEARNING Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Hiển thi tốt với trình duyệt FireFox 55.0+